ภารกิจหลัก

      จากวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโน- โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ การจัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในด้านต่างๆ อาทิ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การให้ทุนการศึกษาหรือการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน อันจะเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่ มหาวิทยาลัยและประเทศชาติ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯจึงกำหนด ภารกิจหลักของมูลนิธิฯไว้ 3 โครงการ คือ

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
        เป็นโครงการที่รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาและจากนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกิดความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและ ด้านอื่นๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยต่างๆรวมถึงการให้ทุน การศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และเสนอผลงานที่ต่างประเทศแก่ คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน

2. โครงการวิศวกรอาสา
       ด้วยมูลนิธิฯได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็นองค์กรแม่ข่าย การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีรหัสขององค์กรแม่ข่ายเลขที่ 5003 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
    * ได้รับมอบอำนาจจากสภาวิศวกรในการรับรองกิจกรรมและจำนวน ชั่วโมง PDU ของกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง
    * ออกประกาศนียบัตร รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ วิศวกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    * องค์กรแม่ข่ายมีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรลูกข่ายให้ดำเนินการไปตาม เกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด

       ในการนี้มูลนิธิฯจึงมีกิจกรรมด้านการจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการ และเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมให้แก่องค์กรต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนา องค์ความรู้จากภาคศึกษาไปสู่การใช้งานจริง

3. โครงการพระบรมราโชวาท

       ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถานศึกษาที่ได้ ร่วมผลิตนักศึกษาชั้นปริญญาบัตร เป็นเวลากว่าสี่สิบแปดปีมีนักศึกษา จบการศึกษาไปแล้วมากกว่าสามหมื่นคน
       นักศึกษาดังกล่าวได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและผู้แทนพระองค์รวมทั้งได้รับพระราชทาน พระบรมราโชวาทจากพระองค์ท่านเพื่อเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนได้นำ พระบรมราโชวาทดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตามวิชาชีพโดยสุจริต
       คณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีจึงมีแนวความคิดที่จะรวบรวมจัดพิมพ์พระบรมราโชวาท ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบที่ทรงคุณค่าเพื่อเป็นที่ระลึกมอบให้กับ นักศึกษาเก่าที่ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯจัดพิมพ์แยกเป็นรายปีบน กระดาษที่คัดสรรตามขนาดและรูปแบบโดยผ่านขั้นตอนการขอพระบรมราชานุญาตผ่านสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต
       พระบรมราโชวาทดังกล่าวนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อจำหน่าย แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนในลักษณะของที่ระลึกที่ทรงคุณค่า สำหรับผู้ที่ได้รับ อันเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผ่านมูลนิธิฯ