ประวัติความเป็นมา

       จาก การที่คณาจารย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   พระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งขณะนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นั้นได้มีประเด็นในการร่วมสัมมนา คือ ต้องการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะของสถาบัน รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินการในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย จากการร่วมสัมมนาในครั้งนั้นเป็นเหตุให้มีการก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขึ้น โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาเก่าเป็นผู้บริหารมูลนิธิฯ และได้จดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อ พ.ศ.2533