BANNER
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326

06/03/2018

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่วนราชการ ที่ กค 0409.2/ว 326 ลว. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (ที่มา: กองตรวจสอบภาครัฐ กลุ่มงานนโยบายงานตรวจสอบ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

Back to list