BANNER
การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทอมก.

21/06/2010

การประชุมคณะทำงานระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ครั้งที่ 4/2553 วันที่  23 กรกฎาคม  2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Back to list