BANNER
ถาม-ตอบ ผ่าน Facebook ของหน่วยตรวจสอบภายใน มจธ.

23/06/2010

ขณะนี้ Content FAQ ถาม-ตอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน มจธ. อยู่ระหว่างการปรับปรุง ท่านสามารถ ถาม-ตอบ ได้ทาง Facebook ของหน่วยงานได้อีกหนึ่งช่องทาง


Back to list