BANNER
ขอเชิญคณะทำงานระบบติดตามฯ ทอมก. เข้าร่วมการ ประชุม

08/06/2010

ขอเชิญคณะทำงานระบบติดตามฯ  ทอมก.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2553 วันที่  17-18 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารสัมมนา และศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1

Back to list