BANNER
การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

08/06/2010

เนื่องจาก ทุกหน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทางหน่วยตรวจสอบภายในจึงจัดให้มีการประชุมระดมสมองเรื่อง "การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00 - 13.00 น.

Back to list