BANNER
ถาม-ตอบ

ขณะนี้กลุ่มงานตรวจสอบภายในกำลังปรับปรุงในส่วนของ ถาม-ตอบ ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มงานตรวจสอบภายใน หรือมีความประสงค์ที่จะถามคำถามใด กรุณาส่งคำถามมาที่ mail box ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง   audit@kmutt.ac.th ; internal.audit@mail.kmutt.ac.th 

คำถามที่พบบ่อย

 

ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน