BANNER
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

04/03/2016

ด้วยกลุ่มงานตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ กลุ่มงานตรวจสอบภายในจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงภารกิจ สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ตาม กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

Back to list