BANNER
ดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS
ดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของ AIS
06/22/2010
ศึกษาดูงานเรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1