BANNER
การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2559
การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2559
10/12/2016
การประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล