BANNER
ประชุม สัมมนา การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงายย่อย
ประชุม สัมมนา การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงายย่อย
09/18/2015
ประชุม สัมมนา การประเมินและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงายย่อย ณ ห้องพุทธรักษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วันที่ 18 กันยายน 2558 โดยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี