คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (www.kmutt.ac.th)

 1. ต้องการให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น จะทำอย่างไร
  ไปยังหน้า ลงทะเบียนเว็บไซต์ โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 1-2 วัน โดยจะมีอีเมล์แจ้งกลับไปยังผู้ขอ
 2. พบหน้าเว็บที่ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ ลิ้งก์ขาด ไม่พบหน้าเว็บ จะแจ้งที่ไหน
  คัดลอกหน้าเว็บที่มีปัญหา หรือ capture หน้าเว็บ แล้วส่งอีเมล์มาที่ webmaster@kmutt.ac.th
 3. ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการอย่างไร
  สำหรับบุคลากร สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ อินทราเน็ต เลือกแท็บ "บริการ" และเลือก ระบบ "ประกาศข่าวมหาวิทยาลัย" และปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ
  สำหรับนักศึกษา สามารถส่งบันทึกข้อความโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประธานชมรมเป็นผู้ลงนาม หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แทนได้

คำถามเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

 1. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ คืออะไร
  สามารถอ่านได้ที่หน้า แนะนำ
 2. สนใจและอยากสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ ต้องดำเนินการอย่างไร
  แจ้งรายละเอียดของเว็บไซต์ และผู้ประสานงาน มายังอีเมล์ webmaster@kmutt.ac.th
 3. ขนาดของเว็บไซต์มีการจำกัดหรือไม่
  ในปัจจุบัน เว็บไซต์ที่สร้างด้วยระบบบริหารจัดเการเว็บไซต์ จะให้บริการโดยไม่จำกัดขนาดของเว็บไซต์ เพียงแต่จะอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกิน 2 MB ต่อ 1 ไฟล์ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมของเว็บไซต์
 4. สามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
  สามารถใช้งานระบบภายนอกมหาวิทยาลัยได้โดยใช้เครือข่าย VPN (ดูรายละเอียดและวิธีการใช้)