ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ถูกออกแบบมาอย่างถูกต้อง ตามหลักสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ สวยงาม โครงสร้างของระบบมีความยืดหยุ่นสูง มีโมดูลสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว และ ปราศจากข้อผิดพลาดเช่น เว็บบอร์ด ป้ายโฆษณา การดูแลข้อมูลอีเมล์ของสมาชิก การกำหนดสิทธิ์ การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ดูแลเว็บไซต์คนอื่นๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และ การรายงานผล เว็บบล็อก การสร้างบทเรียนออนไลน์และอีกมากมาย

เว็บไซต์ส่วนหนึ่งที่ใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

ถ้าคุณสนใจสร้างเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@kmutt.ac.th