เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนที่เก่งและดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ผู้จบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการอาชีวศึกษาของประเทศ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นหลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่างในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูควบคู่กับรายวิชาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหการและมีความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอย่างดี บัณฑิตสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรบุคคลที่จบจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงานโยธา และมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพครูและวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้  มีทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่าง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาและผู้ฟังได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อผลิตครูผู้สอนสายวิศวกรรม และนักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงาน และมีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมีจิตสำนึกของความเป็นครูมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน และผู้ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ได้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ศาสตร์มีความใหม่และทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสังคมได้

วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ การสร้างเกม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งคือ ด้านการพิมพ์ หรือด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อความเจริญรุดหน้าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อไป


News 1 - 8 of 8
First | Prev. | 1 | Next | Last All