เทคโนโลยีมีเดีย

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกมส์ เพื่อประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีมีเดีย นวัตกรรมสื่อผสม ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในผู้ปุวยผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร อุปกรณ์ต้นแบบช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ปุวย อุปกรณ์เสริมเพื่อการดำเนินชีวิตในผู้ปุวยโดยคำนึงถึงมิติทางด้านประสาทสัมผัสและการรับรู้ของมนุษย์เป็นหลัก รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเกมส์ ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองความต้องการด้านบันเทิงใจ และการประยุกต์ใช้เชิงวิชาการเพื่อการเรียนรู้ที่กำหนดผ่านตัวแสดงในเกมส์ที่ออกแบบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  139
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  304500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Media Technology).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย) / วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-7600
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.mta.kmutt.ac.th