Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ

 

หนังสือเวียนกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

     ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งเวียน เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว480 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

1.     กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

1.1    ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ศรีพัฒน์ ให้ลงรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขสำหรับใช้ประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

1.2    ให้ส่วนราชการผู้เบิกพิจารณาอนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ได้ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว17 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550

2.     กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

2.1    ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวแจ้งความประสงค์ต่อศูนย์ศรีพัฒน์ ให้จัดทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ

2.2    ศูนย์ศรีพัฒน์ จะจัดทำ “แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน” ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดการรักษาพยาบาล

2.3    ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมแนบแบบฟอร์ม

2.4    ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมขอทำความตกลงมายังกรมบัญชีกลางพร้อมแนบแบบฟอร์ม เพื่อใช้เป็นเอกสารในการพิจารณาขอทำความตกลงมายังกรมบัญชีกลาง

2.5    กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGS) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554

     ทั้งนี้ให้มีผลบังคับสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

***ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่นี่KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER