Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ

 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วนราชการที่ประสงค์รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ไว้ดังนี้

 

1.       ส่วนราชการหรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้นำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามความจำเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

2.       ส่วนราชการหรือจังหวัดที่มิได้อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ นำเงินบริจาคส่งให้ส่วนราชการหรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ หรือส่งให้กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปใช้ในการใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือหากมีความพร้อมทางด้านกำลังคน เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยตรง

3.       เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือ กระทรวงการคลัง จึงกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับ ส่วนราชการหรือจังหวัดดังกล่าวเกี่ยวกับเงินบริจาค ดังนี้

     3.1    เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เพื่อใช้ในการรับเงินและเก็บรักษาเงินบริจาค (เมื่อมีการรับเงินให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาค เว้นแต่ การรับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคไม่แจ้งชื่อ)

              *ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯให้หน่วยงานใช้บัญชีเงินฝากที่มหาวิทยาลัยฯเปิดไว้สำหรับการรับเงินบริจาค*

     3.2    การใช้จ่ายเงินบริจาค ให้นำไปใช้เฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามความจำเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

     3.3    เงินบริจาคไม่อยู่ภายใต้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างจึงให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมเท่าที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

     3.4    วิธีปฏิบัติในการบัญชี ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

     3.5    เมื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้นำเงินบริจาคที่เหลือและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER