complain
facebook
twitter
blog
line

กีฬาและคุณภาพชีวิต

กิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต (Sport and Quality of Lifeการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร 
ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
 

บริการของกิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต ได้แก่