complain
facebook
twitter
blog
line

วิจัยและส่งเสริมวินัย

กิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย (Research and Discipline) เป็นหน่วยที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามกรอบกติกาที่กำหนด อีกทั้งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม เพราะการที่มีนักศึกษาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อกรอบในการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน ย่อมได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้

บริการของกิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย ได้แก่