complain
facebook
twitter
blog
line

พัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ

กิจกรรมพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ (Career Development) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ ส่งเสริมศักยภาพเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้าย ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

บริการของกิจกรรมพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ ได้แก่