complain
facebook
twitter
blog
line

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity) คือ กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของสถาบันในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน

บริการของกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่