สถิติ
หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางสถิติที่สามารถนำหลักการคิดและกระบวนการทางด้านสถิติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานและการดำรงชีวิต

จุลชีววิทยา
เนื่องด้วยในปัจจุบันความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม อาหารและยาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และยังเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐฯและเอกชนในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับโลก หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นในการเป็นนักจุลชีววิทยาที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง และเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำผสมผสานความรู้ที่กล่าวข้างต้นไปพัฒนาประเทศในทางที่ถูกต้อง

เคมี
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในวิชาชีพทางเคมี และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน และยังมีโอกาสในการร่วมแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

คณิตศาสตร์
การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์เป็นไปเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสาร ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และประกันภัยได้โดยหลักสูตรมีสาขาวิชาโทที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ หลักสูตรนี้ได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับวิทยาการในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มรายวิชาเลือกมากขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องวัด (สหกิจศึกษา)
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน (ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
ปัจจุบันมีการขยายตัวทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานหลัก การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาแทนที่ภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องมีการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
เนื่องจากการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลที่ผ่านมาเป็นการเน้นให้เป็นวิศวกรที่สามารถออกแบบระบบและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูง แต่แนวโน้มในช่วงหลายปีที่ราคาพลังงานมีค่าสูงขึ้น ถึงแม้จะลดลงบางช่วง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่แสดงให้เห็นว่าปัญหาพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยและประชากรโลกทั้งหมดต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้พลังงาน ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะของวิศวกรที่ต้องการในอนาคต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับ School of Civil, Mining and Environmental Engineering, UOW จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสองสถาบัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ BE (2 + 2) โดยกำหนดให้ศึกษา 2 ปีแรก ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถจะเลือกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาที่ได้เทียบเคียงเนื้อหากับรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งจาก University of Wollongong (UOW), Australia และ มจธ. รวมเป็น 2 ปริญญา

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาตราฐานนานาชาติ และมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศดี รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างดี

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน(ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมีที่ดี และมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri Columbia(MU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และภาควิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Regina (RU) ประเทศแคนาดา โดยมีข้อตกลงในความร่วมมือการโอนย้ายไปศึกษาต่อ ณ University of Missouri Columbia หรือ University of Regina

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถสร้าง บำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิศวกรรมเครื่องมือ
หลักสูตรการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นหนักการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมีการศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

วิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จะเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมวัสดุเป็นหลัก อันได้แก่ วัสดุในกลุ่ม โลหะ พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้วและวัสดุผสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมวัสดุโดยเฉพาะ นักศึกษาจะมีความรู้ในหลักสูตรทางด้านคุณสมบัติกรรมวิธีการผลิต และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในกรรมวิธีการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี และต้นทุนการผลิตต่ำในหลักสูตรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน(ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย


News 21 - 40 of 45
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All