ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เน้นการมองภาพในกรอบที่กว้างของการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบเรขนิเทศเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ถูกขยายขอบเขตออกไปมาก เนื่องจากการเติบโตทางดิจิทัลเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ทั่วโลก แนวทางของหลักสูตรเป็นผลมาจากข้อคำนึงเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาษา ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค ในขณะที่การออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวข้องกับการสร้างความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ เจตนา และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สื่อที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นควรถูกออกแบบด้วยเช่นกัน ในกรอบความหมายที่กว้างของการสื่อสารการแสดงออกและความคิดอ่านส่วนบุคคลจะถูกนำพิจารณาจากมุมมองของผู้ออกแบบกระบวนการออกแบบ ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล และแนวคิด ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในอนาคต

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
นักออกแบบอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้พึงมีคุณลักษณะในการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบขึ้นเพื่อความเข้าใจทางกายภาพ จิตวิทยาการรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบที่ดีต้องมีคุณธรรม ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผลลัพธ์ของงานออกแบบอาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาคาร ที่พักอาศัย อาคารศูนย์กลางการค้าและธุรกิจ ตลอดจนอาคารเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการออกแบบ โดยคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย สังคมและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี การรักษาสภาวะแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้สามารถแสดงออกและสื่อสารได้ดี ดังนั้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จึงได้วางโครงร่างหลักสูตรให้มีการผสมผสานวิชาแต่ละด้านเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรดังกล่าว

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดภายใต้แนวความคิดที่ใช้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ภูมิหลัง เรื่องราว หลักการ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะเน้นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเอาวิธีการคิดแก้ปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและนำไปใช้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์งานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์ จัดการกับปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขและนำไปใช้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถมีทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานสื่อด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์และการวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์และสาธารณสุขให้สูงขึ้นและสามารถชี้นำแนวทางในการพัฒนาศาสตร์ด้านมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ตลอดจนปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในวงการวิชาชีพ

เทคโนโลยีมีเดีย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกมส์ เพื่อประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีมีเดีย นวัตกรรมสื่อผสม ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในผู้ปุวยผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร อุปกรณ์ต้นแบบช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ปุวย อุปกรณ์เสริมเพื่อการดำเนินชีวิตในผู้ปุวยโดยคำนึงถึงมิติทางด้านประสาทสัมผัสและการรับรู้ของมนุษย์เป็นหลัก รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเกมส์ ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองความต้องการด้านบันเทิงใจ และการประยุกต์ใช้เชิงวิชาการเพื่อการเรียนรู้ที่กำหนดผ่านตัวแสดงในเกมส์ที่ออกแบบ

มีเดียอาตส์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้านแอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่ายดิจิทัล และการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชนที่เก่งและดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีและช่างเทคนิคระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยีอุตสาหการ ผู้จบจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการอาชีวศึกษาของประเทศ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม และสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมอุตสาหการ
เป็นหลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่างในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพครูควบคู่กับรายวิชาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหการ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีทักษะการปฏิบัติงานอุตสาหการและมีความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการเป็นอย่างดี บัณฑิตสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรบุคคลที่จบจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงานโยธา และมีความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพครูและวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้  มีทัศนคติและมีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครูช่าง สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาและผู้ฟังได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้

วิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อผลิตครูผู้สอนสายวิศวกรรม และนักฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านการสอน การถ่ายทอด มีทักษะการปฏิบัติงาน และมีความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในวิชาเอกไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีทัศนคติและมีจิตสำนึกของความเป็นครูมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียน และผู้ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ได้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ โดยการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ศาสตร์มีความใหม่และทันต่อเหตุการณ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสังคมได้

วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่จัดให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ โดยเฉพาะจิตสำนึกของความเป็นครูช่างด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิชาชีพการสอนและศาสตร์ทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคู่กันไป โดยจัดให้ผู้เรียน เรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และรายวิชาทางเทคโนโลยี และถูกบ่มเพาะอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชานั้น ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการสอนวิชาชีพทางวิศวกรรมและเป็นวิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ ด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการสอน/การฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม ผลิต พัฒนา และเลือกใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวัดและประเมินผลการสอน/การฝึกอบรมได้อย่างเป็นระบบ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในระดับสากล มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความเชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบเว็บ การสร้างซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ การสร้างเกม มีจิตสำนึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม

เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่งคือ ด้านการพิมพ์ หรือด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรอบรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องต่อความเจริญรุดหน้าของอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อไป

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ให้มีความเป็นผู้นำและมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีความเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพและและจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและการผลิตอาหารแปรรูปจำเป็นต้องเน้นด้านความปลอดภัย และมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนากระบวนการผลิต การถนอมอาหาร การบรรจุ และการเก็บรักษาอาหารให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของประเทศ และระดับนานาชาติ

ฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงหนึ่ง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วยตรรกะทางเหตุและผลเพื่อทำความเข้าใจอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่ เช่น จักรวาล นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น เช่น เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งเป็นวิชาที่นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน


News 1 - 20 of 45
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All