มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถมีทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานสื่อด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์และการวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์และสาธารณสุขให้สูงขึ้นและสามารถชี้นำแนวทางในการพัฒนาศาสตร์ด้านมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ตลอดจนปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในวงการวิชาชีพ

เทคโนโลยีมีเดีย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารข้อมูลวิทยาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ และการออกแบบพัฒนาเกมส์ เพื่อประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีมีเดีย นวัตกรรมสื่อผสม ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่โฆษณาข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงในผู้ปุวยผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร อุปกรณ์ต้นแบบช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ปุวย อุปกรณ์เสริมเพื่อการดำเนินชีวิตในผู้ปุวยโดยคำนึงถึงมิติทางด้านประสาทสัมผัสและการรับรู้ของมนุษย์เป็นหลัก รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเกมส์ ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองความต้องการด้านบันเทิงใจ และการประยุกต์ใช้เชิงวิชาการเพื่อการเรียนรู้ที่กำหนดผ่านตัวแสดงในเกมส์ที่ออกแบบ

มีเดียอาตส์
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้านแอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่ายดิจิทัล และการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน


News 1 - 3 of 3
First | Prev. | 1 | Next | Last All