ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เน้นการมองภาพในกรอบที่กว้างของการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบเรขนิเทศเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ถูกขยายขอบเขตออกไปมาก เนื่องจากการเติบโตทางดิจิทัลเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ทั่วโลก แนวทางของหลักสูตรเป็นผลมาจากข้อคำนึงเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และภาษา ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค ในขณะที่การออกแบบนิเทศศิลป์ เกี่ยวข้องกับการสร้างความชัดเจนในด้านวัตถุประสงค์ เจตนา และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สื่อที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นควรถูกออกแบบด้วยเช่นกัน ในกรอบความหมายที่กว้างของการสื่อสารการแสดงออกและความคิดอ่านส่วนบุคคลจะถูกนำพิจารณาจากมุมมองของผู้ออกแบบกระบวนการออกแบบ ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล และแนวคิด ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในอนาคต

การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
นักออกแบบอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้พึงมีคุณลักษณะในการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เนื้อหาของหลักสูตรประกอบขึ้นเพื่อความเข้าใจทางกายภาพ จิตวิทยาการรับรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบที่ดีต้องมีคุณธรรม ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งผลลัพธ์ของงานออกแบบอาจอยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาคาร ที่พักอาศัย อาคารศูนย์กลางการค้าและธุรกิจ ตลอดจนอาคารเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการออกแบบ โดยคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย สังคมและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยี การรักษาสภาวะแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้สามารถแสดงออกและสื่อสารได้ดี ดังนั้นหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน จึงได้วางโครงร่างหลักสูตรให้มีการผสมผสานวิชาแต่ละด้านเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรดังกล่าว

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักคิดภายใต้แนวความคิดที่ใช้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ ภูมิหลัง เรื่องราว หลักการ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะเน้นการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำเอาวิธีการคิดแก้ปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


News 1 - 4 of 4
First | Prev. | 1 | Next | Last All