วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องวัด (สหกิจศึกษา)
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน (ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
ปัจจุบันมีการขยายตัวทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานหลัก การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาแทนที่ภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องมีการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
เนื่องจากการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลที่ผ่านมาเป็นการเน้นให้เป็นวิศวกรที่สามารถออกแบบระบบและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูง แต่แนวโน้มในช่วงหลายปีที่ราคาพลังงานมีค่าสูงขึ้น ถึงแม้จะลดลงบางช่วง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่แสดงให้เห็นว่าปัญหาพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยและประชากรโลกทั้งหมดต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้พลังงาน ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะของวิศวกรที่ต้องการในอนาคต

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับ School of Civil, Mining and Environmental Engineering, UOW จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมสองสถาบัน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ BE (2 + 2) โดยกำหนดให้ศึกษา 2 ปีแรก ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถจะเลือกไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาที่ได้เทียบเคียงเนื้อหากับรายวิชาในหลักสูตรครบถ้วน จะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทั้งจาก University of Wollongong (UOW), Australia และ มจธ. รวมเป็น 2 ปริญญา

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาตราฐานนานาชาติ และมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศดี รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างดี

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน(ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมีที่ดี และมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri Columbia(MU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และภาควิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Regina (RU) ประเทศแคนาดา โดยมีข้อตกลงในความร่วมมือการโอนย้ายไปศึกษาต่อ ณ University of Missouri Columbia หรือ University of Regina

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน การติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และทฤษฎีต่าง ๆ อย่างเพียงพอที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่สามารถสร้าง บำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบการผลิตอัตโนมัติ

วิศวกรรมเครื่องมือ
หลักสูตรการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นหนักการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ ประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมีการศึกษาทางด้านวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

วิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จะเป็นหลักสูตรที่มีการศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิศวกรรมวัสดุเป็นหลัก อันได้แก่ วัสดุในกลุ่ม โลหะ พอลิเมอร์ ยาง เซรามิกส์ แก้วและวัสดุผสม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมวัสดุโดยเฉพาะ นักศึกษาจะมีความรู้ในหลักสูตรทางด้านคุณสมบัติกรรมวิธีการผลิต และการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ในกรรมวิธีการผลิตเป็นอย่างดี ทำให้โรงงานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี และต้นทุนการผลิตต่ำในหลักสูตรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
เนื่องด้วยการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรมและเรื่องวิกฤติทางด้านต้นทุนแรงงาน ระบบอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และต้นทุนทางด้านแรงงานนี้ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศร่วมด้วย เพื่อเชื่อมข้อมูลตั้งแต่ส่วนของการวัดและการควบคุม ส่วนของข้อมูลระดับการผลิต ส่วนของระบบสารสนเทศข้อมูลระดับโรงงาน(ระบบเอ็มอีเอส : Manufacturing Execution System) และส่วนของสารสนเทศระดับองค์กร (ระบบอีอาร์พี : Enterprise Resource Planning) ซึ่งการที่สารสนเทศข้อมูลที่เชื่อมเป็นระบบจากทุกส่วนเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการจัดการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

วิศวกรรมอุตสาหการ
บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ต้องใช้กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการควบคุม

วิศวกรรมโยธา
ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

วิศวกรรมไฟฟ้า
เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรโดยเน้นให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ

วิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนา ควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน อันได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ นอกจากนี้บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


News 1 - 20 of 21
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All