วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ให้มีความเป็นผู้นำและมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีความเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพและและจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เนื่องด้วยอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศและการผลิตอาหารแปรรูปจำเป็นต้องเน้นด้านความปลอดภัย และมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองผู้บริโภคภายในและภายนอกประเทศ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่คำนึงถึงเนื้อหาความรู้ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนากระบวนการผลิต การถนอมอาหาร การบรรจุ และการเก็บรักษาอาหารให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม และกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของประเทศ และระดับนานาชาติ

ฟิสิกส์ประยุกต์
วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงหนึ่ง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วยตรรกะทางเหตุและผลเพื่อทำความเข้าใจอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่ เช่น จักรวาล นอกจากนี้วิชาฟิสิกส์ยังเป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น เช่น เคมี ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกทั้งเป็นวิชาที่นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน

สถิติ
หลักสูตรนี้เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางสถิติที่สามารถนำหลักการคิดและกระบวนการทางด้านสถิติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การแก้ปัญหาในการทำงานและการดำรงชีวิต

จุลชีววิทยา
เนื่องด้วยในปัจจุบันความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรม อาหารและยาซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และยังเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าพร้อมแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางด้านจุลชีววิทยาที่มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐฯและเอกชนในการพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเกษตรกรรม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันในระดับโลก หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นในการเป็นนักจุลชีววิทยาที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง และเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ รวมทั้งสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำผสมผสานความรู้ที่กล่าวข้างต้นไปพัฒนาประเทศในทางที่ถูกต้อง

เคมี
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในวิชาชีพทางเคมี และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน และยังมีโอกาสในการร่วมแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

คณิตศาสตร์
การจัดการศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์เป็นไปเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสาร ให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และประกันภัยได้โดยหลักสูตรมีสาขาวิชาโทที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ในการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ หลักสูตรนี้ได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมและทันกับวิทยาการในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มรายวิชาเลือกมากขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต


News 1 - 7 of 7
First | Prev. | 1 | Next | Last All