มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถมีทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการผลิตผลงานสื่อด้านเสียง กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ และสามารถบูรณาการกับศาสตร์ทางการแพทย์ ในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย การนำเสนอ การประชาสัมพันธ์และการวิจัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทางด้านแพทย์และสาธารณสุขให้สูงขึ้นและสามารถชี้นำแนวทางในการพัฒนาศาสตร์ด้านมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม ตลอดจนปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในวงการวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  140
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  306000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Tech.2(Medical and Science Media).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-สังคมศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-8508
อีเมล์ fiet@kmutt.ac.th
www.fiet.kmutt.ac.th