มีเดียอาตส์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถทางปัญญาแห่งศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบที่เน้นทางด้านแอนิเมชัน ด้านเทคนิคภาพเพื่อการผลิตภาพยนตร์ และด้านการถ่ายภาพถ่ายดิจิทัล และการออกแบบกราฟิก ตลอดจนปลูกฝังให้มีการนำเอาคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมและบุคคลมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตผลงาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  142
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  309000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.F.A. (Media Arts).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ (ม.ปลาย) / ภาษาอังกฤษ-สังคมศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2470-7600
อีเมล์ @kmutt.ac.th
www.mta.kmutt.ac.th