วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ให้มีความเป็นผู้นำและมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีความเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพและและจรรยาบรรณ สามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  133
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  229000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Applied Computer Science).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8822, 0-2470-8839
อีเมล์ phirun.pha@kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/mth/