เคมี

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเคมีที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในวิชาชีพทางเคมี และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาในสาขาเคมีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน และยังมีโอกาสในการร่วมแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  141
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  166500
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Sc. (Chemistry).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-2470-8840, 0-2470-8843
อีเมล์ chmsci@kmutt.ac.th
http://science.kmutt.ac.th/chm/