วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)

ปัจจุบันมีการขยายตัวทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม ทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานพื้นฐานหลัก การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาแทนที่ภาครัฐมากขึ้น เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องมีการผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  149
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  336000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Electrical Engineering)-(Power System, Power Electronics and Energy).pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9043
อีเมล์ ee.kmutt@gmail.com
www.ee.kmutt.ac.th