วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)

เนื่องจากการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลที่ผ่านมาเป็นการเน้นให้เป็นวิศวกรที่สามารถออกแบบระบบและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูง แต่แนวโน้มในช่วงหลายปีที่ราคาพลังงานมีค่าสูงขึ้น ถึงแม้จะลดลงบางช่วง เนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ แต่แสดงให้เห็นว่าปัญหาพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยและประชากรโลกทั้งหมดต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้มีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเลือกใช้พลังงาน ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ด้วย ซึ่งเป็นลักษณะของวิศวกรที่ต้องการในอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  147
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  336000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Mechanical Engineering)-3E.pdf
สถานที่เรียน:  บางมด
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) / ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9123, 0-2470-9124
www.me.eng.kmutt.ac.th