วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมเคมีที่ดี และมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย ภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่

  1. บัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
  2. บัณฑิตที่มีความสามารถในการท าวิจัยในระดับสูง
  3. บัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  149
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  448000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng. (Chemical Engineering)-Inter.pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9221 ถึง 31
อีเมล์ chemeng@kmutt.ac.th
www.chemeng.kmutt.ac.th