วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ กับสถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


ปริญญา:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
จำนวนปีที่ศึกษา:  4
หน่วยกิต (ประมาณ):  146
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ประมาณ):  160000
รายละเอียดหลักสูตร:  B.Eng.(Environmental Engineering).pdf
วุฒิการศึกษา:  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)
สมัครเข้าศึกษา:  admission.kmutt.ac.th
ติดต่อ:  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9163, 0-2470-9165
อีเมล์ env.eng@kmutt.ac.th
www.env.kmutt.ac.th