ทุนการศึกษา

คำถาม-คำตอบ 
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

1. ต้องการสมัครขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งผู้ที่ไม่เคยกู้ยืม และเคยกู้ยืมมาแล้ว  ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ตอบ   1. เข้าเว็บไซต์   www.kmutt.ac.th/financialaid   เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขการขอกู้ยืม และ 
              ปฏิบัติตามขั้นตอน ประกาศการรับสมัคร
            2. เข้าเว็บไซต์ www.studentloan.or.th   บันทึกการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan  

2. ปัญหาที่พบ การบันทึกคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan  
2.1  ยังไม่ได้รหัสนักศึกษาใหม่  แต่ต้องการจะกรอกในช่องรหัสของนักศึกษา ต้องทำอย่างไร   
ตอบ   ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน หรือรหัสการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาไปก่อน เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว 
           จึงเปลี่ยนให้ถูกต้องทีหลัง
2.2     ไม่สามารถบันทึกคณะที่เรียนได้  ต้องทำอย่างไร
ตอบ   ในการเข้าสู่ระบบ  ต้องใช้ ใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 6.0 เท่านั้น 
2.3    ในกรณีที่เคยมีรหัสผ่านแล้ว ลืมรหัสผ่าน จะต้องทำอย่างไร
ตอบ  วิธีที่ 1. ให้เข้าไปดูรหัสผ่านได้ที่ e-mail ที่เคยแจ้งไว้กับระบบ e-Studentloan  
          วิธีที่ 2. ให้ผู้กรอกขอรหัสผ่านใหม่ โดยเข้า www.studentloan.or.th และเลือกเมนูกู้ยืม ในระบบ 
e-Studentloan  
เลือกหัวข้อผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วเลือกที่ Reset รหัสผ่าน พร้อมกรอกรายละเอียดตามที่ระบบกำหนด  ระบบจะทำการ
กำหนดรหัสผ่านให้ใหม่

3. เงื่อนไขของการรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม กำหนดไว้อย่างไร
ตอบ   หลักเกณฑ์เบื้องต้น คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ ต้องเป็นข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับรอง  
และสามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติได้ ที่  
www.kmutt.ac.th/financialaid

4. ได้สำรองจ่ายค่าเทอมไปแล้ว  เมื่อได้รับสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินแล้ว จะได้เงินค่าเทอมคืนอย่างไร
ตอบ   เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน  นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการขอเบิกเงินคืน เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน  
สำเนาบัตรนักศึกษา   ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่งานทุนการศึกษา   ซึ่งจะได้รับเงินค่าเทอมคืน ประมาณ 30-60 วัน  
หลังจากนักศึกษาได้ลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 

5. เงินค่าครองชีพ/รายเดือน   จะได้รับเมื่อไหร่ 
ตอบ   หลังจากที่นักศึกษาได้ลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ แล้วภายใน  3-5 วัน 

6. กู้กยศ.แล้ว ต้องการขอทุนอื่น ได้หรือไม่
ตอบ   มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทุนบริษัท ห้าง ร้าน  (ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละทุน)
 

************************

โดย : งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เว็บไซต์ : www.kmutt.ac.th/financialaid