หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาตรี 
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน)
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2.คณะวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เคมี
ฟิสิกส์ิประยุกต์
จุลชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 
วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตร 5 ปี) 
วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตร 5 ปี) 
วิศวกรรมโยธา(หลักสูตร 5 ปี) 
วิศวกรรมอุตสาหการ(หลักสูตร 5 ปี)
เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีมีเดีย
มีเดียอาตส์
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตร 4 ปีิ)
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) 
สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบอุตสาหกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
ออกแบบนิเทศศิลป์(หลักสูตรนานาชาติ)
6.วิทยาลัยสหวิทยาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี