โครงการมดน้อยสู่บัณฑิต มจธ.

โครงการมดน้อยสู่บัณฑิต มจธ. ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2555

1. กำหนดการโครงการ

2. รายชื่อนักศึกษา แยกตามกลุ่มสี

2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.4 คณะวิทยาศาสตร์

2.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ