อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องมี Account สำหรับเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

สมัครเข้าใช้บริการ

นักศึกษาใหม่จะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติหลังจากที่งานทะเบียน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หรือสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก) ได้แจ้งให้กับทางสำนักคอมพิวเตอร์ทราบ ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องใช้ Account ในการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบผลการศึกษา การลงทะเบียน เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถรับ Account ได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ซึ่ง Account จะมีอายุการใช้งานจนกระทั่งจบการศึกษา หรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

บุคลากรใหม่จะต้องมาติดต่อกับทาง ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลด แบบคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากร เพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/ข้าราชการด้วย 1 ใบ พร้อมทั้งลายเซ็นต์ผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นทางสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการจัดส่ง Account ของท่านไปให้ที่ภาควิชา หรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless)

คู่มือการตั้งค่าใช้งาน KMUTT-Secure สำหรับ

หากทำการตั้งค่า KMUTT-Secure เรียบร้อยแล้ว และยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาทำการ reset Password โดยเข้าไปยัง Link ด้านล่าง เนื่องจาก Password เดิมยังไม่รองรับระบบ KMUTT-Secure

Virtual Private Network (VPN)

OpenVPN สำหรับใช้งานระบบ “ภายใน” มหาวิทยาลัย

Aventail VPN สำรับใช้งานระบบ “ภายนอก” มหาวิทยาลัย

eduroam

เครือข่าย eduroam (educational roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย สําหรับบุคลากรและนักศึกษา ของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บุคลากรและนักศึกษาของ มจธ. สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ใช้ชื่อ (SSID) eduroam โดยใช้ account และ password ของ มจธ. สามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานเครือข่าย eduroam และการตั้งค่าการใช้งานได้ที่ http://www.eduroam.kmutt.ac.th