ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสัมมนาการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง: เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างใกลความผิด
10/17/2022
จากการที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง: เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร....ฟังไว้ห่างไกลความผิด โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำองค์กรในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ และตระหนักถึงการรักษาวินัยการเงินการคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้เชิญ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้นำความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังไปควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่มา : Bangmod News

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER