ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/66
01/19/2023
คณะทำงานกลุ่มการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships 66-67 ได้จัดการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สนอ. (AD 907) และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Team) โดยมีคุณอรสร ปรัชญาพงศ์เป็นประธานการประชุม

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER