ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ มจธ. ศึกษาดูงานการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ม.ขอนแก่น
11/22/2019
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินและ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา สำนักงานคลัง สำนักงานจัดหาฯและ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ไปศึกษาดูงาน“ การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลและระบบงานต่าง ๆ อาทิ Digital Process Automation, Account Management and Authen tication, Payment Hub เป็นต้นในครั้งนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การพัฒนาระบบ Digital Process Automation กรณีการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยทีมศึกษาดูงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพัฒนาระบบดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก Who's News กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER