ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
12/17/2021
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานคลังได้จัดการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 306 คน

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER