ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015
02/02/2024
เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2567 สำนักงานคลัง มจธ.ได้รับเกียรติจากคุณกฤษดา พจน์ศิริศิลป ตำแหน่ง นักวิจัย และคุณสิริธร วงเวียน ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 แบบ Hybrid ณ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับนักงานคลัง สำนักบริหารอาคารและสถานที่ สำนักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER