พิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF)

พิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม

ซึ่งในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัย จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.สราวุธ ชื่นค้า และ ดร.เลขา ไสลเพชร


เมื่อเร็ว ๆ นี้