BANNER
Q Policy

 นโยบายด้านคุณภาพ

    

   หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องสร้างและส่งเสริมให้เกิดระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน ที่บุคลากร ทุกคนในทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ (Roles & Responsibilities) บนแนวคิดด้านคุณภาพ

  ผู้บริหารหน่วยงานต้องทำความเข้าใจและกำหนดบทบาทและหน้าที่ (Roles & Responsibilities) ที่ชัดเจนของหน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่  

  • Core process unit – มีหน้าที่ดำเนินกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ      ที่ถูกเพิ่มคุณค่าตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
  • Supporting process unit – มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้กระบวนการของ Core process unit บรรลุผลสำเร็จได้
  • Administration unit – มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร โดยพิจารณาและคาดการณ์จากปัจจัยข้างหน้า เพื่อนำมาสู่การค้นหาข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงานของผู้บริหาร

  ทั้งนี้ แต่ละบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานจะมีประเภทงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


Core process unit

  • งานด้านการเรียนการสอน – ออกแบบ สอน อำนวยการ หรือจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมกระบวนการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผน ประเมิน และปรับปรุงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)
  • งานด้านการวิจัย – ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ ความรู้ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้ให้ทุนวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ หรือความรู้ใหม่ ที่ได้รับ กลับมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้
  • งานด้านการบริการวิชาการ  – ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มี หรือแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อให้ได้ความรู้ที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ว่าจ้าง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว กลับมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้
  • งานด้านอื่น ๆ (นอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ) – แสวงหา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจ และกำหนดแผนงาน พร้อมเป้าหมายความสำเร็จ ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในงาน ตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบบทบาทและหน้าที่ (Roles & Responsibilities) บนแนวคิดด้านคุณภาพ

  • Core process unit – มีหน้าที่จัดการให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมที่เปลี่ยนปัจจัยนำเข้าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการเพิ่มคุณค่าตามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
  • Supporting process unit – มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้กระบวนการและกิจกรรมของ Core process unit บรรลุผลสำเร็จได้
  • Administration unit – มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร โดยพยายามมองปัจจัยและเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ เพื่อนำมาสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน


free counters