BANNER
Quality Section

06/16/2016 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามระบบ CUPT QA ที่ขึ้นทะเบียนของ ทปอ.

06/27/2014 Common Data Set สำหรับคณะ

06/06/2013 กำหนดวันประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รอบการประเมินปี 2555

06/06/2013 สรุปตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบการประเมินปี 2555

03/12/2013 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

03/08/2013 ตารางบันทึกคะแนนและผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานระดับคณะ รอบการประเมินปี 2555

12/04/2012 ประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ ครั้งที่ 1/2555

06/28/2012 ตารางข้อมูลพื้นฐาน CommonDataSet

06/20/2012 เอกสารประชุมชี้แจงชี้แจงการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สมศ. เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

03/26/2012 คู่มือการประเมินคุณภาพ รอบการประเมินปี 2554

03/16/2012 รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

12/08/2011 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง CHE QA Online วันที่ 8 ธันวาคม 2554

07/12/2011 เอกสารประชุมวันที่ 11 กรกฎาคม 54 เรื่องประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รอบการประเิมินปี 2553

06/23/2011 ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ

06/03/2011 คู่มือวิธีการ Download เอกสารงานประกันคุณภาพ

05/07/2011 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

05/03/2011 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ฯ ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา

04/27/2011 ร่วมประกวดรางวัลคุณภาพแห่ง มจธ. (KMUTT QA Award)

04/18/2011 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.

03/23/2011 แผนการประเมินคุณภาพภายใน รอบการประเมินปี 2553


News 1 - 20 of 41
First | Prev. | 1 2 3 | Next | Last All


free counters