BANNER
ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 

ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555

หลักการและเหตุผล

          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงของประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดในการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างไรก็ตาม การสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ภารกิจ จำต้องคำนึงถึงความแตกต่างกันไปตามขนาด พัฒนาการ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชา ตลอดจนปรัชญาการก่อตั้งของแต่ละสถาบัน ดังนั้นในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถาบัน จึงควรต้องมีการออกแบบกระบวนการหรือกลไกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน
จากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้การทำงานดังกล่าวช่วยสร้างความเข้มแข็งและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ดังนั้นนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา สกอ. จึงได้แบ่งพื้นที่ภูมิภาคออกเป็น 9 ภูมิภาค ตามพื้นที่ที่ตั้งของแต่ละสถาบัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในช่วงต้นได้มีการกำหนดประเด็นหลักเพื่อดำเนินการ 4 กลุ่ม และในปี 2555 ได้กำหนดประเด็นหลัก เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็น
จากทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างและบริบทของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาเกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบันเกิดความพึงพอใจและความมั่นใจในการดำเนินงานของสถาบัน
ในฐานะผู้แทนคณะทำงานเชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดคุณภาพ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของคณาจารย์การประกันคุณภาพภายในระหว่างสถาบัน

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
           ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ คือ การให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ คือ การเกิดเครือข่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ ให้คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้มีวงจรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการติดตามและการรายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน
          โครงการมีวิธีการติดตามผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาผ่านการรายงานผลทุก 3 เดือน ต่อคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click


10/05/2012


free counters