BANNER
สมศ.

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถาบัน รอบสอง
 
 
 

รายงานผลประเมินคุณภาพภายนอก ปี พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

 Download

 
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 

ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 Download


 

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชา

 

 

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์  

 Download

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์  

 Download

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

 Download

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 Download

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยศาสตร์

 Download

ผลการดำเนินงานของกลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ

 Download 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


free counters